Үйл ажиллагаа

  • Геологи, Гидрогеологи болон Геотехникийн инженерчлэлийн мэргэжлийн үйлчилгээ
  • Ашигт малтмалын болон Гидрогеологийн хайгуул судалгааны өрөмдлөг, худаг ба геотехникийн судалгааны
  • өрөмдлөг
  • Барилга байгууламжийн суурийн хөрсний хяналт, бүтээцийн зөвлөмж
  • Үндэсний барилгын норм, стандартыг сайжруулах, боловсруулах
  • Гидрогеологи, геотехникийн судалгааны тайлан боловсруулалт
  • Үндэсний болон олон улсын стандарт, норм дүрмийн дагуу баталгаажуулсан багаж тоног төхөөрөмжүүдээр барилга байгууламжуудын талбайн хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох, хээрийн туршилт шинжилгээ хийх
  • Туршилтийн багаж тоног төхөөрөмжийн техникийн сургалт, хангамж, засвар үйлчилгээ болон тохиргоо
  • Ул хөрсний физик, механик шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн шинжилгээ