Хээрийн туршилтууд

  • Чийгийг түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох
  • Динамик шигдэлтийн аргаар хөрсний эсэргүүцлийг тодорхойлох арга
  • Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элсэн конусын аргаар тодорхойлох
  • Штампын туршилт
  • Хээрийн ачаа даацын харьцаа
  • Хөрсний цахилгаан эсэргүүцэл
  • Электрон нягт шалгагч
  • Хөрсний тогтворжилт